Projects on OneHeart

About One Heart

“BCEL OneHeart” ແມ່ນໜຶ່ງໃນວຽກງານທີ່ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ຕໍ່ຍອດວຽກງານໂຄງການຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ (Corporate Social Responsibility ຫຼື CSR) ຂອງ ທຄຕລ ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງທາງດ້ານເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ຄວາມທັນສະໄໝປະກອບເຂົ້າໃນວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງມື ແລະ ເປັນສື່ກາງໃນການຮັບບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກລະຫວ່າງ ຜູ້ຂໍຮັບບໍລິຈາກ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈບໍລິຈາກ ນຳໃຊ້ງ່າຍ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ສາມາດກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງການຮັບບໍລິຈາກໄດ້ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກັບທັງຜູ້ໃຫ້ ແລະ ຜູ້ຮັບ ເຮັດໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່ສັງຄົມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນເພີ່ມຂື້ນ ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍປັບປຸງສະຫວັດດີພາບ, ຄຸນນະພາບຊີວິດສັງຄົມໃຫ້ດີຂຶ້ນ ສັງຄົມຄືຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.

Donation amount 0
All projects 0
Total donation 0